Kilner 175 year anniversary jar

Kilner 175 year anniversary jar